dimitrovka

SK, Bratislava

Areál bývalej výroby dinamitu medzi Račianskou a Vajnorskou ulicou v Bratiave je zaujímavý vzhľadom na stále sa rozrástajúce centrum. Celé územie ma výrazne industriálny charakter a v niektorých miestach je kontaminované priemyselnym odpadom. Pred samotným návrhom sme si vytvorili základné princípy, s cieľom humanizácie prostredia a sebestačnosti mesta(mestskej časti). Lebo čím sebestačnejšia je mestská časť, tým menej je zaťažovana okolitá dopravná infraštruktúra. Urbanistický návrh priemyselného areálu nadväzuje na jeho pôvodné usporiadanie(sieť kolmých ciest). Zachované tehlové vodojemy boli použité ako dominanty pri tvorbe kompozičných osí ulíc. Frekventované ulice sú dnes centrom života, ale žial aj miestom hluku a exhalatov. Pri návrhu sme si vytýčili cieľ vytvoriť inovativnu formu segregovanej dopravy ktorá by zamädzovala kolízí chodcov a automobilov. Dosiahli sme ju vytvorením urbanistickej štruktúry vo forme "invertovaných blokov" vo vnútry ktorých sa nachádza pešia komunikácia, cyklotrasa, polyfunkčný partér a vegetácia. Priestor do ktorého nebudú chodiť ľudia len preto lebo chcú isť nakúpiť, ale preto lebo sa tam budú cítit dobre.

Autor: Regec, Virág

regec+vrbova

a r c h i t e k t i